fbpx

 

 

 

Servicevoorwaarden 

 

Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door Klanten boost, LLC. Door gebruik te maken van deze website en Klanten boost, gaat u deze overeenkomst aan met Klanten boost, LLC en geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve deze website dan niet te gebruiken. U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft.              

1. Geen garantie van een specifiek resultaat. Ongeacht de indruk van het tegenovergestelde, garandeert het agentschap op geen enkele wijze een specifiek resultaat voor de Klant. De opdrachtgever begrijpt dat en gaat ermee akkoord dat hij het agentschap betaalt voor een dienst om resultaten te genereren, maar dat de resultaten nooit gegarandeerd zijn. Het is wel verstaan en overeengekomen dat het agentschap geen controle heeft over Google of andere reclameplatformen en of zij besluiten om wijzigingen aan te brengen aan hun reclameplatform.

2. Niet-scheiding. Partijen komen overeen elkaar of haar opdrachtgevers, agenten, functionarissen, eigenaren, directeuren of werknemers tijdens of na beëindiging van deze Overeenkomst niet te kleineren, te belasteren of te belasteren, direct of indirect, noch gedurende de looptijd, noch na beëindiging van deze Overeenkomst. Verder is deze voorwaarde zonder beperking van toepassing op alle vormen van sociale media en online fora.  Niets in deze overeenkomst belet een partij om een waarheidsgetrouwe verklaring af te leggen in verband met een gerechtelijke procedure of een onderzoek door een overheidsinstantie.

3. Beperking van aansprakelijkheid. het agentschap garandeert dat de marketingdiensten zoals beschreven in het formele voorstel zal worden verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, echter, het agentschap geeft geen andere garanties, expliciet of impliciet, of het nu gaat om de uitvoering van de diensten die het levert. BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE PARAGRAAF: (a) HET AGENTSCHAP ZAL GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOOR DE AANGEBODEN DIENSTEN, INCLUSIEF GEEN AANPSRAKELIJKHEID VOOR NALATIGHEID (b) AGENTSCHAP MAAKT EN DE KLANT ONTVANGT OOK GEEN GARANTIES, EXPLICIET, VERPLICHT OF IN ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF ELK ANDERE VORM VAN COMMUNICATIE (c) AGENTSCHAP WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE AF VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Behoudens het voorgaande en niettegenstaande het tegendeel elders vermeld, zal de maximale totale aansprakelijkheid van de het agentschap in verband met deze overeenkomst in geen geval meer bedragen dan de door de opdrachtgever in de drie (3) maanden voorafgaand aan de vordering betaalde maandelijkse vergoeding. IN GEEN GEVAL IS HET AGENTSCHAP AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF SMARTENGELD SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST EN DE HIERONDER GELEVERDE DIENSTEN, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, SCHADE WEGENS GEDERFDE BEDRIJFSWINSTEN, HANDELSONDERBREKING, BEDRIJFSINFORMATIE OF OPSLAG VAN GEGEVENS, GOODWILL, COMPUTERSTORING OF -STORING, DAN WEL ALLE OVERIGE BEDRIJFSSCHADE OF -VERLIEZEN, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DE PROGRAMMATUUR OF DE ONMOGELIJKHEID DE PROGRAMMATUUR TE KUNNEN GEBRUIKEN, OOK INDIEN HET AGENTSCHAP OP DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE GEWEZEN IS.

4. Overmacht. Geen van beide partijen is in gebreke of anderszins aansprakelijk voor enige vertraging in of mislukking van haar prestaties onder deze overeenkomst, indien een dergelijke vertraging of mislukking ontstaat door een reden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van een daad van God, een daad van de gemeenschappelijke vijand, de weersomstandigheden, aardbevingen, overstromingen, branden, epidemieën, rellen, mislukkingen, vertraging in het transport, communicatie, nutsvoorzieningen, of een handeling of nalaten om te handelen van de andere partij of de officieren van een dergelijke andere partij, medewerkers, agenten of aannemers; op voorwaarde echter dat een gebrek aan middelen niet wordt beschouwd als een reden buiten de redelijke controle van een partij.

5. Verzuim. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van enige vergoeding of vergoeding op grond van deze overeenkomst, kan het agentschap deze overeenkomst onmiddellijk onderbreken of voortzetten, onder meer door middel van de beschikbare rechtsmiddelen, totdat de opdrachtgever zijn verzuim heeft betaald.

6. Toepasselijk recht.

7.  Honoraria van de advocaat. In alle geschillen, arbitrage of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, heeft elke partij het recht om redelijke advocatenhonoraria en proceskosten terug te vorderen.

8.  Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat hierin wordt behandeld en vervangt alle eerdere communicatie, overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen. Elke wijziging van deze overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend.

9. Scheidbaarheid. De bepalingen van deze deze overeenkomst zijn scheidbaar, en indien een bepaling van deze deze overeenkomst onder enige controlerende wet ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele wijze de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst beïnvloeden.

10. Overdracht en opvolgers; bindend effect. De rechten en verplichtingen van de partijen onder deze overeenkomst mogen niet worden overgedragen, verpand of anderszins bezwaard zonder de goedkeuring van de andere partij.

Met inachtneming van het voorgaande, zal deze overeenkomst bindend zijn voor en ten behoeve van de twee partijen en hun respectieve opvolgers, juridische en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechthebbenden.

De opdrachtgever stemt ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst zoals hierboven overeengekomen en vanaf de ingangsdatum van de startbijeenkomst tussen de opdrachtgever en het agentschap.

Neem contact met ons op

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.